Decyzja środowiskowa

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r. z późn. zm.), ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z 2006 r. z późn. zm.).

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 73 ust. 1 pkt 1-14 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r.), do których zalicza się: przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne (art. 59 ust. 1 pkt 1) oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w w/w rozporządzeniu, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest fakultatywne (art. 59 ust. 1 pkt 2) oraz przedsięwzięcia inne niż wymienione w art. 59 ust. 1, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, jeżeli mogą one znacząco oddziaływać na ten obszar (art. 59 ust. 2 pkt 1 i 2).

WNIOSEK

Komórką Urzędu Miejskiego w Będzinie odpowiedzialną za wydanie przedmiotowego zezwolenia jest Wydział Kształtowania Środowiska (pokój 124, tel. 32 267-91-98, 32 267-91-20, e-mail: ekologia@um.bedzin.pl).

We wniosku inwestor musi wskazać m.in rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia, powierzchnię zajmowanej nieruchomości, przewidywaną ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii, rozwiązania chroniące środowisko.

Wniosek i załącznik należy złożyć w trzech egzemplarzach.

Załączniki obowiązkowe:

OPŁATY

  1. Skarbowa: obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku
    1. za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 205,00 zł
    2. za pełnomocnictwo (z zastrzeżeniem zwolnień z opłaty zawartych w części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej) - 17,00 zł

Kasa w Urzędzie Miejskim w Będzinie, pokój 13 otwarta jest w godzinach pracy urzędu.

Potwierdzenie (kopię) dokonania opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku.

Wniosek można pobrać pod adresem internetowym:
http://www.bedzin.pl/images/nowe_ogloszenia/2012/lipiec/wniosek_o_decyzje_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach.pdf

Zapraszamy do Będzina!

Ta strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji i zliczania odwiedzin. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego tworzony jest tymczasowy plik COOKIE, który zabezpiecza formularz przed wielokrotnym wysłaniem wiadomości. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij [X]