Decyzje o warunkach zabudowy

PODSTAWA PRAWNA

Decyzja jest instrumentem planowania przestrzennego. Jej celem jest ustalenie, czy dane zamierzenie inwestycyjne nie naruszy ładu przestrzennego.

Inwestor powinien się zwrócić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podstawą prawną wydania decyzji jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami).

Ustawa (art. 4 ust. 2) wyróżnia dwa rodzaje decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

WNIOSEK

Wniosek o wydanie decyzji inwestor powinien złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20.

Komórką UM Będzin odpowiedzialną za wydanie decyzji jest Wydział Rozwoju Miasta (pokój 224, tel. 32 267-92-03, ).

We wniosku inwestor musi wskazać m.in. rodzaj inwestycji (określenie funkcji, branży obiektu), istniejące zagospodarowanie (zabudowa, zieleń, uzbrojenie terenu, dostęp do drogi publicznej), planowane gabaryty obiektu budowlanego (szerokość elewacji frontowej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki, geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych, długość, szerokość, wysokość), planowane zagospodarowanie terenu (usytuowanie w stosunku do granic działki), planowane przyłącza w zakresie infrastruktury technicznej, sposób obsługi komunikacyjnej, przewidywaną ilość miejsc postojowych, określenie dostępu do drogi publicznej.

Załącznikami do decyzji o warunkach zabudowy są:

 1. Wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, na której należy zaznaczyć granice terenu objętego wnioskiem z zaznaczeniem numerów i granic działek oraz granicę terenu objętego analizą zabudowy na działkach sąsiednich (teren obejmujący trzykrotną szerokość frontu działki objętej wnioskiem, jednak nie mniej niż 50 m ) (3 egz.) + 1 egz. oryginał (bez jakichkolwiek zaznaczeń).

  UWAGA: Mapy zasadnicze i ewidencyjne wydaje Starostwo Powiatowe w Będzinie przy ul. Krasickiego17 w Będzinie, Biuro Geodety Powiatowego, Referat Ewidencji Gruntów, pokój 219, tel. 32 368-07-68.

 2. Wyrys z mapy ewidencyjnej.
 3. Pełnomocnictwo, o ile zostało ustanowione, osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania firmy wraz z opłatą skarbową – 17 zł (zgodnie z Ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
 4. Kserokopia wypisu z rejestru handlowego bądź rejestru działalności gospodarczej dot. zasad reprezentacji firmy (tylko dla inwestycji celu publicznego).
 5. Opinia czy planowane zadanie inwestycyjne wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach czy też wydanie przedmiotowej decyzji jest bezzasadne.

Opinię wydaje Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Kształtowania Środowiska, pokój 124, 32 267-92-01, e-mail: ekologia@um.bedzin.pl.

Wstępne informacje uzyskane z odpowiednich Instytucji:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o o. w Będzinie
ul. Kościuszki 140, 42-500 Będzin
centrala: 32 267-42-18; 267-42-19
sekretariat tel.: 32 267-42-18 wew. 201, 301
fax: 32 267-52-27 wew. 304
e-mail: poczta@mpwik.bedzin.pl
www.mpwik.bedzin.pl
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie
ul. Małobądzka 141
42-500 Będzin
tel. 32 766-10-00, 32 266-28-51
fax 32 266-33-07, 32 766-37-15
e-mail: bedzin@tauron-dystrybucja.pl

OPŁATY

 1. 107 zł – od wydania decyzji,
 2. 56 zł – od przeniesienia decyzji na rzecz innej osoby.

Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlegają wszystkie decyzje ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji mieszkaniowych.

Niniejszej opłaty należy dokonać:

 1. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Będzinie,
 2. bezgotówkowo na rachunek: 56 1050 1142 1000 0023 1332 6106 ING Bank Śląski S.A. Oddział Będzin.

Potwierdzenie (kopię) dokonania opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku.

Wnioski można pobrać pod adresem internetowym:
http://bedzin.bip.info.pl/dokument.php?iddok=4015&idmp=379&r=r

Zapraszamy do Będzina!

Ta strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji i zliczania odwiedzin. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego tworzony jest tymczasowy plik COOKIE, który zabezpiecza formularz przed wielokrotnym wysłaniem wiadomości. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij [X]