Tereny inwestycyjne

A. Obszar przy ul. Wolskiej

Plan obszaru A

Nieruchomość o łącznej powierzchni 2 ha 6 845 m2, składająca się z następujących działek: 31/13 o pow. 1 ha 7 422 m2, 31/17 o pow. 1 969 m2, 31/14 o pow. 7 454 m2.

Zdjęcie obszaru A

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Usługi

Komunikacja:

Działka nr 31/17 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Wolskiej.

Działki nr 31/13 i 31/14 dostęp do drogi publicznej mają zapewniony poprzez wydzieloną geodezyjnie działkę drogi wewnętrznej – nieurządzonej.

Opis nieruchomości:

Teren nierówny, porośnięty drzewami i krzewami - zwłaszcza w części dotyczącej działki nr 31/13. Użytek ewidencyjny – N.

Media:

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w ul. Dąbskiego (Dąbrowa Górnicza) w odległości ok. 60-70 m; sieć elektroenergetyczna – stacja transformatorowa przy ul. Wolskiej w odległości ok. 30 m.

Uwaga:

Teren może zostać zbyty w całości, istnieje też możliwość ustanowienia każdej z działek przedmiotem indywidualnego obrotu.

Pobierz mapę - PDF

B. Obszar przy ul. Wolności

Google Maps: Obszar B

Nieruchomość o pow. 3 ha 1 747 m2, oznaczona numerem geod. 25/9 karta mapy 3 obręb Będzin.

Zdjęcie obszaru B

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Usługi sportu i rekreacji.

Przeznaczenie podstawowe:

Tereny usług sportu.

Przeznaczenie uzupełniające:

Usługi związane z przeznaczeniem podstawowym, parkingi.

Opis nieruchomości:

Teren zróżnicowany wysokościowo, mocno opadający w stronę północną, aż do ulicy. W środkowej części działki przebiega podziemny ciepłociąg 2 x Ø600 od w/w ciepłociągu w stronę zachodnią przebiega odnoga ciepłociągu 2 x Ø90. Przy północnej granicy i w północno-zachodnim narożu nieruchomości przebiegają podziemne rurociągi gazowe. Użytek ewidencyjny – Bp.

Media:

Sieć wodno-kanalizacyjna, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć centralnego ogrzewania.

Pobierz mapę - PDF

C. Obszar przy DK86 i ul. Żeromskiego

Plan obszaru C

Nieruchomość podzielona geodezyjnie - pow. 3 ha 9 794 m2.

Zdjęcie obszaru C

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Usługi komercyjne.

Przeznaczenie podstawowe:

 1. Tereny usług, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 2000m² – Uch,
 2. tereny usług gastronomii – UCg - utrzymanie istniejącego stanu usług - hotel z gastronomią.

Przeznaczenie dopuszczalne:

 1. Tereny usług komunikacyjnych – UCk,
 2. tereny usług innych – UCi, w tym, dla których raport jest lub może być wymagany pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do granicy nieruchomości, na której ma być realizowana inwestycja,
 3. tereny komunikacji,
 4. tereny urządzeń transportu samochodowego,
 5. tereny sieci i urządzenia infrastruktury technicznej /napowietrzne i podziemne/ z dopuszczeniem masztów telefonii komórkowej,
 6. tereny zieleni izolacyjnej.

Opis nieruchomości:

Działka z upadem w kierunku drogi krajowej zarośnięta krzewami i drzewami. Przez fragment nieruchomości (część południowo – zachodnia) przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 KV dwutorowa z linią średniego napięcia. Użytek ewidencyjny – R IIIb i Bp.

Komunikacja:

Planowana komunikacja nieruchomości od strony ul. Żeromskiego – w związku z realizacją inwestycji zgodnej z zapisami planu, wymagana przebudowa układu komunikacyjnego.

Media:

Dostępne sieci: wodno – kanalizacyjna (w ul. Żeromskiego, sieć teletechniczna (po przeciwnej stronie ul. Żeromskiego), centralne ogrzewanie w odległości ok. 220 m (szpital św. Barbary).

Pobierz mapę - PDF

D. Obszar – cementownia Grodziec

Plan obszaru D

Nieruchomość byłej cementowni Grodziec o pow. łącznej 10 ha 4 189 m2 zabudowana obiektami o charakterze poprzemysłowym, położona pomiędzy ul. Barlickiego, Wojska Polskiego i Kempy.

Nieruchomość byłej cementowni Grodziec o pow. łącznej 10 ha 4189 m2 zabudowana obiektami o charakterze poprzemysłowym, położona pomiędzy ul. Barlickiego, Wojska Polskiego i Kempy.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

B1.U ustala się:

przeznaczenie: usługi nieuciążliwe, z wykluczeniem usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, handlu hurtowego, handlu opałem oraz warsztatów i myjni samochodowych

A19.U-ZP ustala się:

przeznaczenie:

 • usługi nieuciążliwe, z wykluczeniem usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, handlu hurtowego, handlu opałem oraz warsztatów i myjni samochodowych
 • zieleń urządzona

Zsjęcie obszaru D

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

Tereny przemysłu, baz, składów, rzemiosła – utrzymanie stanu.

Opis nieruchomości:

Teren o nieregularnym kształcie. Najwięcej terenu niezabudowanego znajduje się w części środkowej i południowo-wschodniej (przy ul. Wojska Polskiego), jest to jednak część mocno zróżnicowana wysokościowo.

Pobierz mapę - PDF

E. Obszar przy Alei Kołłątaja

Plan obszaru E

Nieruchomość położona przy Al. Kołłątaja o pow. ok. 1 ha 2526m2.

Zdjęcie obszaru E

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Zabudowa usługowa.

Przeznaczenie podstawowe:

Tereny zabudowy usługowej i handlu.

Przeznaczenie uzupełniające:

Obiekty usługowo-gospodarcze, parkingi, układ dróg wewnętrznych, zieleń, infrastruktura techniczna.

Opis nieruchomości:

Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego. Nieruchomość z upadem w kierunku Al. Kołłątaja. Przez niewielką część działki przechodzi główna sieć magistralna zasilająca w ciepło Warpie (2x600Dn). Użytek ewidencyjny – Ba.

Komunikacja:

Zjazd na działkę z Al. Kołłątaja do uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Media:

Dostępne sieci: wodno – kanalizacyjna, teletechniczna oraz sieć elektroenergetyczna i ciepłownicza w obrębie działki.

Pobierz mapę - PDF

F. Obszar w pobliżu ulicy Barlickiego

Plan obszaru F

Nieruchomość o pow. 6 033 m2 położona w pobliżu ul. Barlickiego, w użytkowaniu wieczystym Gminy Będzin.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Zdjęcie obszaru F

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

Tereny przemysłu, baz, składów, rzemiosła – utrzymanie stanu.

Opis nieruchomości:

Teren o charakterze poprzemysłowym – teren dawnej kopalni „Grodziec”. Użytek ewidencyjny – Ba.

Komunikacja:

Dostęp do drogi publicznej ul. Barlickiego poprzez drogę wewnętrzną, której Gmina Będzin jest współużytkownikiem wieczystym w 102/1000 częściach.

Media:

Dostępne sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna, teletechniczna.

Pobierz mapę - PDF

G. Obszar przy ul. Krakowskiej (GBŚ)

Obszar H

Nieruchomość o pow. ok. 8 ha, położona w pobliżu ul. Krakowskiej i Zagórskiej, w południowo-wschodniej części miasta, przy administracyjnych granicach Będzina i Sosnowca.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Warpie, teren oznaczony jest symbolem 4UC i przeznaczony jest pod „Tereny usług i wytwórczości komercyjnej w formie zorganizowanej działalności inwestycyjnej”.

 1. Przeznaczenie podstawowe – teren wytwórczo – komercyjny:
  zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, składy, bazy, magazyny.
 2. Przeznaczenie uzupełniające:
  • zieleń izolacyjna,
  • urządzenia komunikacyjne,
  • infrastruktura techniczna.

Opis nieruchomości:

Obszar inwestycyjny był niegdyś miejscem wydobycia urobku skalnego. Obecnie pozostałością po tej działalności jest ukształtowanie terenu, opadającego w dwóch kierunkach – na południe i na wschód.

Atutem położenia jest bliskość głównego układu drogowego miasta i aglomeracji (Aleja Kołłątaja, DK94), a ponadto spora powierzchnia pola inwestycyjnego, pozwalająca dobrze rozplanować zabudowę i obiekty jej towarzyszące.

Komunikacja:

Dostęp do nowo wybudowanej drogi lokalnej, przebiegającej pomiędzy ulicami Zagórską i Krakowską w Będzinie – Warpiu.

Media:

 • Sieć kanalizacji sanitarnej
 • Sieć instalacji wodociągowej
 • Sieć kanalizacji deszczowej

Pobierz mapę - PDF

Zapraszamy do Będzina!

Ta strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji i zliczania odwiedzin. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego tworzony jest tymczasowy plik COOKIE, który zabezpiecza formularz przed wielokrotnym wysłaniem wiadomości. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij [X]